top of page
James3,5maand-18.jpg

Algemene Voorwaarden

Shirley-Fay Fotografie

KvK 62456903
Leiden
 

Versie mei 2021
 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd
wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en
Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Shirley-Fay Fotografie, KvK 62456903, tevens gebruiker van deze
algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de
overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene
voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de
afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De
bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen
tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet
1912
9. Aw: Auteurswet 1912


Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend
indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.


Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst, offerte of een
samenvatting van een mondelinge bespreking waaruit blijkt welke diensten er
voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na
de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
4. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in
aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf
zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk
wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt
het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard
beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na
aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf
onaanvaardbaar maken.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming
worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst
verschuldigde prijs aan te passen.

 


Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen
niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna
vervalt de waarde van de cadeaubon.
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt
voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet
terugbetaald bij inlevering van de bon.


Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl
waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en
bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever
verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken
en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het
instrueren van andere aanwezigen.
3. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen
slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit
toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende
maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken,
waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de opdrachtgever gewenste
foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
4. Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de
weersomstandigheden die niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte
vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.
5. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie
speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever
de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig
en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te
maken.
7. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans
de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een
avondmaaltijd genuttigd wordt, zal de opdrachtgever een pauze van tenminste
20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avond maaltijd.
8. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl,
waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht,
kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking
plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te
verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of
verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de
omgeving. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra
kosten met zich meebrengen.
9. De fotograaf houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet
verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische
storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.
10. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk
te maken.


Artikel 7. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de
fotograaf op basis van haar kwaliteits- en stijl criteria.
3. Naar keuze van de fotograaf zullen enkele foto’s in zwart-wit worden geleverd.
4. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of
ruwe-bestanden.
5. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 14.9)


Artikel 9. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent
fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk
heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit
doorberekenen aan opdrachtgever.
4. Voor elke opdracht geldt een aanbetaling (voorschotbedrag) van minstens €75,-
om de datum vast te leggen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders
overeengekomen.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een
(elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na
factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval
voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit
lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is de fotograaf
gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de fotograaf gerechtigd
de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te
maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen
werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen
recht op korting of restitutie.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
Fotograaf zal in dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.


Artikel 11. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de
fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar
werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het
bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van
de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de
overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Een opdracht kan tot de week voorafgaand aan de geplande datum geannuleerd
worden. Er wordt door de fotograaf dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld
zonder meerprijs.
5. Bij annulering op de afgesproken datum zelf en niet in het geval van ernstige
omstandigheden zal de opdrachtgever de annuleringskosten gelijk aan het
afgesproken bedrag aangerekend worden.
6. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk
is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf
indien nodig een nieuwe datum overeenkomen.
7. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend
ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de
overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een
nieuwe datum overeengekomen worden.
8. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst
te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werkzaamheden of producten.
9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere
ingebrekestelling door fotografe.


Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een
factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te
worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf dagen na
ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de
fotograaf.
3. Klachten na de termijn van 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 13. Auteursrecht en licentie
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met
betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders
overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in
het kader van de opdracht ontwikkelde werken of ter beschikking gestelde
materialen berust bij Shirley-Fay Fotografie.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend,
website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in
drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor
onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor
eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
5. De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van
de fotografe openbaar gemaakt worden.
6. De lage resolutie foto’s die fotograaf via de online gallery levert mogen slechts
door opdrachtgever op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst
worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits de foto’s onbewerkt zijn
gebleven. Hoge resolutie foto’s mogen niet zonder toestemming openbaar
gemaakt of gepubliceerd worden door opdrachtgever of derden.
7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of
commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke
kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van
fotograaf.
8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te
verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van
een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de
verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te
nemen.
11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
12. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
13. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotografe de
geldende SOFAM-tarieven.
14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de
fotografe.


Artikel 14. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend,
website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in
drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming,
inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.
3. Fotograaf is niet gerechtigd beelden aan aan derden te verkopen.
4. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de
overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij bezoeken van
opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is de
fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die
fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever
medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot
de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de
overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig
of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst
in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement

 

 

 

 

 

 

 


waar opdrachtgever woonplaats heeft.

bottom of page